Algemene voorwaarden Casino777.nl

Versie: 2:10:300323 | Deze versie is van kracht vanaf 30/03/2023. Alle voorgaande versies komen te vervallen.

Algemene opmerkingen

Toegang tot en gebruik van de diensten op deze Website zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden die u kunt afdrukken door op de knop 'afdrukken' in uw browser te klikken of door 'Afdrukken' te selecteren in het bestandsmenu. Deze algemene voorwaarden kunt u ook naar uw harde schijf downloaden door op de betreffende knop te klikken. Deze algemene voorwaarden bevatten juridische informatie over het bekijken en gebruiken van de diensten die worden aangeboden op deze Website.

Lees onze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze Website bezoekt of op welke manier dan ook gebruikt. Door toegang te krijgen tot deze Website, de pagina's die deze bevat of de aangeboden diensten, erkent u dat u kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze onvoorwaardelijk na te leven.

Deze Website biedt online casinospellen aan. Het gebruik van online kansspeldiensten vereist dat u een persoonlijk account aanmaakt en deze algemene voorwaarden expliciet en onherroepelijk accepteert door het betreffende vakje op de Website aan te vinken (het vakje naast 'Ik heb de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Casino777.nl gelezen en aanvaard'). Het Kansspelreglement en ons Bonusreglement maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met de inhoud van deze algemene voorwaarden, vraagt Casino777.nl u om deze Website niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze Website biedt bezoekers toegang tot legale online gokspellen. In overeenstemming met de wettelijke eisen en richtlijnen van de Kansspelautoriteit, is het aanbieden van online kansspelen toegestaan door het verkrijgen van een vergunning.

Voor de duidelijkheid en om gebruikers van deze Website te beschermen tegen het zien van spellen zonder hun toestemming, is het noodzakelijk om uw spelvoorkeuren te vermelden. U kunt dan genieten van een ervaring op maat op basis van uw persoonlijke keuzes, met discretie en transparantie..

Het is belangrijk dat u meer te weten komt over de wetten die van kracht zijn in uw land van verblijf voordat u zich registreert. Sommige casinospellen kunnen daar bij wet of onder bepaalde voorwaarden verboden zijn. Casino777.nl aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid als een van de casinospellen die aangeboden worden op deze Website illegaal is in uw land van verblijf.

Casino de Spa is eigenaar van en verantwoordelijk voor deze Website. Casino de Spa is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met registratienummer 0440.077.617 en maatschappelijke zetel te Koningsstraat 4, 4900 Spa, Belgiƫ. Het heeft naar Nederlands recht een vergunning om een virtueel casino met kansspelen te exploiteren door middel van software.

Inhoud:

Artikel 1. | Definities

Artikel 2. | Wijziging

Artikel 3. | Bescherming van persoonsgegevens en cookies

Artikel 4. | Aanmaken van een Gebruikersaccount

Artikel 5. | Gebruikersaccount en wachtwoord

Artikel 6. | Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Website

Artikel 7. | Gebruikersgaranties

Artikel 8. | Gebruik van de spellen

8.1. Algemeen

8.2. Spelkenmerken

Artikel 9 | Spelersverklaring

Artikel 10. | Spel

Artikel 11. | Bonus

Artikel 12 | Geld storten en opnemen

Artikel 13 | Garantie en beperking van aansprakelijkheid

Artikel 14 | Intellectueel eigendom

Artikel 15 | Termijn

Artikel 16 | Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

Artikel 17 | Sluiting van het Gebruikersaccount door de Gebruiker

Artikel 18 | Gevolgen van beƫindiging van het Gebruikersaccount

Artikel 19 | Verantwoord gokken

Artikel 20 | Verificatie

Artikel 21 | Klachten

Artikel 22 | Overdraagbaarheid van de Overeenkomst

Artikel 23 | Beveiligingsmaatregelen

Artikel 24 | Beschikbaarheid van de diensten

Artikel 25 | Hyperlinks

Artikel 26| Rechten bij niet strikte naleving van deze algemene voorwaarden

Artikel 27 | Ongeldigheid

Artikel 28 | Archivering en bewijs

Artikel 29 | Aanvullende informatie

Artikel 30 | Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1. | Definitions

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen telkens met hoofdletter aangeduid, toegepast in de navolgende betekenis.

1. Casino777.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, handelsnaam van Casino de Spa, gevestigd aan Rue Royale 4, 4900 Spa, Belgiƫ.

2. Gebruiker: elke persoon van ten minste 18 jaar die zich op de Website heeft geregistreerd en een Gebruikersaccount heeft, of die toegang heeft tot de Website en Software zonder zich te registreren.

3. Partijen: de Gebruiker en Casino777.nl gezamenlijk.

4. Website: www.casino777.nl.

5. Gebruikersaccount: het persoonlijke account van de Gebruiker op de Website waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de Software onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn vermeld en waardoor casinospellen online kunnen worden gespeeld en transacties met betrekking tot deze spellen kunnen worden gemaakt. Dit account kan tijdelijk of permanent zijn.

6. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Partijen, omvattende deze algemene voorwaarden, de voorschriften en instructies voor gebruik van de Software, de casinospellen, het bonusbeleid en het privacybeleid van Casino777.nl zoals beschikbaar op de Website.

7. Software: alle programma's, bestanden, gegevens en andere inhoud van of geassocieerd met de Website aan de hand waarvan de Gebruiker kan deelnemen aan de op de Website aangeboden casinospellen.

Artikel 2. | Wijziging

1. Casino777.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de inhoud van de Website, alsook het spelreglement en het bonusbeleid te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Ook is zij te allen tijde gerechtigd de toegang tot de Website te beperken. Als deze algemene voorwaarden worden gewijzigd, worden Gebruikers daarover geĆÆnformeerd en wordt hen gevraagd om de nieuwe algemene voorwaarden te accepteren bij de volgende keer dat ze de Website bezoeken.

2. Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt na op de hoogte te zijn gesteld van wijzigingen in de functionaliteiten van de Website of wijzigingen in deze algemene voorwaarden, wordt geacht dat de Gebruiker de wijzigingen aanvaardt.

Artikel 3. | Bescherming van persoonsgegevens en cookies

Casino777.nl doet er alles aan om persoonsgegevens die de Gebruiker aan Casino777.nl verstrekt te beschermen. Het privacy- en cookiebeleid van Casino777.nl is op de Website te raadplegen.

Artikel 4. | Aanmaken van een Gebruikersaccount

1. Voor deelname aan de spellen die beschikbaar zijn op de Website is vereist dat de Gebruiker op de daartoe aangewezen wijze een Gebruikersaccount aanmaakt op de Website. Het is niet mogelijk om op de Website te spelen zonder een Gebruikersaccount.

2. Alleen natuurlijke personen van 18 jaar en ouder zijn gemachtigd om een Gebruikersaccount aan te maken op de Website. Bovendien mag het de Gebruiker door de Kansspelautoriteiten/of door de in zijn/haar land van verblijf geldende wetgeving niet verboden zijn om op de Website te spelen. De Gebruiker mag voorts niet zijn opgenomen in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen en dient grenzen te stellen aan zijn/haar spelgedrag (artikel 10.3).

3. De Gebruiker mag voorts niet zijn opgenomen in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen en dient grenzen te stellen aan zijn/haar spelgedrag.

4. De Gebruiker mag voorts niet opgenomen zijn in het Centraal curatele- en bewindregister (CCBR) noch onder bewindvoering of curatele staan.

5. De Gebruiker heeft recht op maximaal Ć©Ć©n Gebruikersaccount. Het Gebruikersaccount mag niet worden overgedragen aan of gebruikt worden door een derde partij.

6. Om een Gebruikersaccount aan te maken, dient de Gebruiker op de knop 'Registreren' te klikken en de instructies op het scherm op te volgen. Om een Gebruikersaccount aan te maken, moet de Gebruiker zijn/haar identiteit verifiƫren en de volgende persoonlijke informatie verstrekken:

- Voorna(a)m(en);
- Achternaam;
- Woonplaats;
- Nationaliteit;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Land van verblijf;
- Burgerservicenummer;
- Vast of mobiel telefoonnummer;
- Postadres;
- E-mailadres;
- Bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder;
- Alle andere informatie waarnaar tijdens het registratieproces wordt gevraagd.

Alle velden moeten verplicht worden ingevuld en worden geverifieerd. Verder moet de Gebruiker zijn/haar inloggegevens opgeven, te weten:

- Een gebruikersnaam naar keuze, onder de voorwaarde dat deze nog niet in gebruik is door een andere Gebruiker;
- Een wachtwoord naar keuze.

7. Casino777.nl behoudt zich het recht voor om het gebruik van gebruikersnamen die zij ongepast acht, te verbieden. Alleen de gebruikersnaam is zichtbaar voor andere Gebruikers; het wachtwoord blijft strikt vertrouwelijk.

8. De Gebruiker kan zijn/haar persoonlijke gegevens en inloggegevens op elk moment wijzigen, met uitzondering van zijn/haar naam, plaats, geboortedatum, ID- en BSN-nummer, door een e-mailbericht te sturen naar [email protected].

9. Tijdens het registratieproces moet de Gebruiker een bankrekening opgeven waarop eventuele winsten worden uitbetaald. Dit door middel van IBAN-verificatie. Voor Gebruikers die een Nederlandse bankrekening hebben, dient dit te gebeuren door een enkele storting via hun bankrekening, met behulp van iDeal. Het bedrag van de transactie zal 0,01 euro bedragen, welk bedrag toekomt aan Casino777.nl. Door deze transactie te verrichten, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat hij/zij geen aanspraak kan maken op terugbetaling. Gebruikers die geen Nederlandse bankrekening hebben, moeten een kopie van bankafschriften opsturen om hun IBAN-nummer en bijbehorende bankrekening te verifiƫren. In alle gevallen moet de tenaamstelling van de bankrekening overeenkomen met de naam van de Gebruiker.

10. Als de Gebruiker in een ander land dan Nederland woont, is de Gebruiker verantwoordelijk voor het controleren of de wetgeving in dat land de Gebruiker toestaat om zich te registreren en te spelen op de Website.

11. Zodra de informatie bij de registratie is ingevoerd, wordt de Gebruiker gevraagd om deze algemene voorwaarden en het privacybeleid van Casino777.nl te accepteren door het vakje aan te vinken naast 'Ik heb de algemene voorwaarden en het privacybeleid van casino777.nl gelezen en aanvaard'. Bovendien verklaart de Gebruiker dat hij/zij naar behoren kennis heeft genomen van de totale kosten van deelname aan de spellen. De Gebruiker kan het registratieproces niet voortzetten zonder dit selectievakje aan te vinken. Mits de verificatie en al de andere stappen van het registratieprocess compleet zijn, heeft de Gebruiker vervolgens toegang tot zijn/haar Gebruikersaccount en de casinospellen en kan hij/zij geld storten. De Gebruiker kan geld storten op zijn/haar Gebruikersaccount via de aangeboden betaalmethoden die op de Website beschikbaar zijn. Zodra het geld op zijn/haar rekening staat, kan de Gebruiker spelen. Alle stortingen van de Gebruikers zijn beschermd en de Gebruiker is gegarandeerd in staat om zijn/haar geld terug te vorderen in geval van faillissement of insolventie van Casino777.nl zoals bepaald in het toepasselijke reglement van Casino777.nl.

12. Tijdens de registratie ontvangt de Gebruiker een e-mailbericht met een code die tijdens de registratie moet worden ingevoerd om zijn/haar e-mailadres te bevestigen en om de functie voor het opnemen van geld van de Website te activeren. Een pagina op de Website zal de Gebruiker dan informeren dat het account is geverifieerd.

13. Casino777.nl bevestigt de ontvangst van de documenten die de Gebruiker heeft verzonden en voert alle verificaties uit die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de gegevens die bij de registratie van de Gebruiker zijn opgegeven, overeenkomen met de gegevens in de verzonden documenten.

14. Indien blijkt dat niet of niet meer aan de bovengenoemde registratievoorwaarden is voldaan, of wanneer de verstrekte informatie niet of niet meer juist, volledig of upā€to-date is, behoudt Casino777.nl zich het recht voor om de registratie te weigeren c.q. het Gebruikersaccount te sluiten. Als een Gebruiker niet langer voldoet aan de vereisten voor het mogen hebben van zijn/haar Gebruikersaccount, moet Casino777.nl het Gebruikersaccount sluiten.

Artikel 5. | Gebruikersaccount en wachtwoord

1. De Gebruiker is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor alle activiteiten op zijn/haar Gebruikersaccount. De Gebruiker moet zijn/haar wachtwoord en alle bewerkingen die onder zijn/haar Gebruikersaccount worden uitgevoerd, geheimhouden. De Gebruiker verbindt zich ertoe Casino777.nl onmiddellijk per e-mail ([email protected]) op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn/haar Gebruikersaccount of wachtwoord, dan wel een inbreuk op de beveiliging.

2. De Gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die wordt geleden door Casino777.nl of enige andere Gebruiker van de Website als gevolg van het gebruik van de gebruikersnaam, het wachtwoord of Gebruikersaccount van de Gebruiker door een andere persoon.

3. Als de Gebruiker zijn/haar wachtwoord is vergeten, dient hij/zij te klikken op de link 'Wachtwoord vergeten?' op de startpagina van de Website en dient hij/zij het e-mailadres dat is gekoppeld aan zijn/haar Gebruikersaccount in te voeren. Casino777.nl stuurt de Gebruiker vervolgens een e-mailbericht met een link waarmee de Gebruiker een nieuw wachtwoord kan genereren.

4. Casino777.nl behoudt zich het recht voor om te eisen dat de Gebruiker zijn/haar wachtwoord wijzigt als Casino777.nl van mening is dat het wachtwoord niet langer voldoende beveiliging kan bieden.

5. Casino777.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door de Gebruiker als gevolg van ongeoorloofd gebruik van zijn/haar gegevens door derden, ook niet als de Gebruiker daarvan niet op de hoogte is.

Artikel 6. | Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Website

Door de Website te gebruiken, verbindt de Gebruiker zich ertoe:

- de Website en de diensten van Casino777.nl alleen te gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan op basis van deze algemene voorwaarden, inclusief de reglementen, alsook op basis van enige wet- of regelgeving, praktijk of richtlijn die geldt c.q. algemeen wordt aanvaard op het grondgebied van de Gebruiker;
- de veiligheid niet te verstoren en niet deel te nemen aan enige andere vorm van misbruik van de Website, de diensten van Casino777.nl, de systeembronnen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de Website of de daaraan gerelateerde of gekoppelde websites;
- geen valse identiteit via de Website op te geven of te gebruiken;
- geen valse informatie of onrechtmatige kennisgevingen te verspreiden;
- niet te proberen ongeautoriseerde toegang tot de Website te verkrijgen;
- de Website niet te gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn of de reputatie van Casino777.nl of derden kunnen schaden;
- de aangeboden spelmechanismen niet te wijzigen of trachten te wijzigen, door middel van welke processen of tools dan ook, met het oog op het wijzigen van de resultaten;
- geen stochastische berekening of software met kunstmatige intelligentie te gebruiken of te proberen te gebruiken met betrekking tot het gebruik van de spellen;
- de intellectuele eigendomsrechten van Casino777.nl of derden niet te schaden;
- de inhoud van de Website niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren op welke drager dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casino777.nl;
- geen persoonlijke informatie te gebruiken waartoe de Gebruiker via de Website toegang zou kunnen krijgen om ongevraagde berichten te verspreiden naar de e-mailinboxen van anderen ('spamming'), voor commerciƫle of niet- commerciƫle doeleinden of op enige andere ongeoorloofde manier;
- geen inhoud te uploaden of te verzenden die schadelijk, bedreigend, beledigend, bedreigend, vulgair, obsceen, pornografisch, inbreuk maakt op de privacy van anderen, haatdragend, racistisch of aanstootgevend kan zijn;
- om te voldoen aan eventuele belastingverplichtingen;
- een derde partij niet te machtigen om zijn/haar account te gebruiken of om betaalmethoden of het account van een andere Gebruiker te gebruiken, zelfs niet met diens toestemming;
- om te reageren op verzoeken van Casino777.nl met betrekking tot het Gebruikersaccount en om aan Casino777.nl elk document of bewijs te communiceren die zij nuttig acht met betrekking tot onder meer de leeftijd, bankgegevens en de stortingen die de Gebruiker heeft gedaan.

Bovendien gaat de Gebruiker ermee akkoord dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de acties die worden uitgevoerd en communicatie die wordt verzonden onder zijn/haar Gebruikersaccount.

Artikel 7. | Gebruikersgaranties

1. De Gebruiker verklaart en garandeert dat:

a) hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen en de regels met betrekking tot de op de Website beschikbare casinospellen aanvaardt;
b) hij/zij begrijpt dat hij/zij geld kan winnen of verliezen tijdens het deelnemen aan de spellen op de Website en verbindt zich ertoe als enige de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gevolgen van eventuele financiƫle verliezen, waarbij hij/zij afstand doet van elk verhaal in dit verband tegen Casino777.nl;
c) hij/zij meerderjarig is en het in zijn/haar land niet verboden is een Gebruikersaccount aan te maken;
d) hem/haar door de Kansspelautoriteit of enige andere instantie niet verboden is te gokken en in het bijzonder dat hem/haar niet is verboden te gokken op de Website;
e) de door hem/haar verstrekte informatie en persoonsgegevens juist, waarheidsgetrouw en volledig zijn;
f) de fondsen die hij/zij zal gebruiken om op de Website te spelen, niet afkomstig zijn van een illegale bron;
g) hij/zij geen criminele activiteiten zal verrichten die direct of indirect betrekking hebben op zijn/haar Gebruikersaccount en verbindt zich ertoe de diensten op de Website niet te gebruiken voor het overmaken van geld of het uitvoeren van een illegale of frauduleuze activiteit of enige verboden transactie, inclusief het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, in overeenstemming met de wetten van alle rechtsgebieden waaraan hij/zij is onderworpen;
h) hij/zij niet namens een derde optreedt;
i) hij/zij de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen bij gebruikmaking van de identificatiemiddelen om in te loggen, alle redelijke maatregelen zal nemen om het gebruik ervan door derden te voorkomen en daartoe, indien nodig, zal voldoen aan eventuele verdere voorschriften van Casino777.nl;
j) hij/zij geen deel uitmaakt van de organisatie van Casino777.nl;
k) hij/zij kennis heeft genomen van het verslavingspreventiebeleid van Casino777.nl;
l) hij/zij erkent dat Casino777.nl hem/haar bewust heeft gemaakt van verantwoord spelgedrag en de verslavingszorg en anonieme hulp die in Nederland beschikbaar is;

2. De Gebruiker verbindt zich ertoe Casino777.nl, haar directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers, alsook partners te vrijwaren van alle mogelijke verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van juridische kosten die voortvloeien uit inbreuken van de Gebruiker op het bepaalde in deze algemene voorwaarden en toepasselijke reglementen van Casino777.nl.

Artikel 8 | Gebruik van de spellen

8.1. Algemeen

1. Deelname aan de spellen geschiedt uitsluitend op afstand via de Website, middels het Gebruikersaccount.

2. De Website is toegankelijk via alle computerapparatuur, waaronder een pc, mobiele telefoon en andere apparaten met een internetverbinding, zoals een iPod Touch, gameconsole of SmartTV. Voor sommige spellen dient de Gebruiker mogelijk specifieke software te downloaden.

3. Om verbinding te maken met de Website, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat hij/zij moet beschikken over geschikte apparatuur en software, evenals een geschikte internetverbinding. Casino777.nl beveelt aan dat de Gebruiker over het volgende beschikt:

Hardware en besturingssysteem
- PC: de nieuwste versie van Windows
- Macintosh: de nieuwste versie van Mac OS
Browsersoftware
- De nieuwste versie van Chrome of hoger met Javascript geactiveerd
- De nieuwste versie van Firefox 5.0 of hoger met Javascript geactiveerd
Verbindingssnelheid
- Minstens 25 MB per seconde
Als de Gebruiker deze minimale configuratie niet heeft, kan hij/zij mogelijk geen gebruik maken van de diensten op de Website. Casino777.nl kan niet garanderen dat de diensten functioneren met gebruikmaking van verouderde of buiten gebruik getreden besturingssysteem- of browsersoftware, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer.

4. De Gebruiker zal zich ervan vergewissen dat eventuele links die pretenderen hem/haar te verwijzen naar de Website, hem/haar daadwerkelijk naar de Website leiden.

8.2. Spelkenmerken

1. Casino777.nl biedt de Gebruiker spellen, zoals speelautomaten en tafelspellen aan waarbij de Gebruiker tegen 777.nl speelt; de houder van een licentie om dergelijke kansspelen aan te bieden. De uitkomst van de deelname aan een spel is in alle gevallen willekeurig bepaald door een random number generator (RNG).

2. Casino777.nl biedt ook een selectie van haar spellen aan in de vorm van een proefversie of de zogenaamde demomodus. Deze spelmodus is alleen beschikbaar voor bezoekers van de Website die zich niet in een actieve spelsessie bevinden. Saldi die in die spellen worden weergegeven, evenals winsten, zijn geen echt geld.

Artikel 9 | Spelersverklaring

Door zich in te schrijven als Speler verklaart een Speler dat,

1. Hij/zij kennis heeft genomen met de wetgeving Besluit Kansspelen op Afstand, in het bijzonder artikel 4.34 omtrent de verstrekking van informatie door de vergunninghouder en de toegang tot informatie;

2. Hij/zij kennis heeft genomen met de wetgeving Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, in het bijzonder artikelen 8 en 9 omtrent de verstrekking van informatie door de vergunninghouder en de toegang die de vergunninghouder aanbiedt;

3. Hij/zij handelsbekwaam te zijn;

4. Hij/zij niet onder curatele of onderbewindstelling staat noch handelingsonbekwaam is.

5. Hij/zij uitsluitend voor zijn eigen rekening zal spelen;

6. Hij/zij de inschrijving niet zal gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor overtreding van sanctieregelingen, of voor fraude met of misbruik van de vergunde kansspelen;

7. Hij/zij zorgvuldig zal omgaan met de identificatiemiddelen voor aanmelding, alle redelijke maatregelen zal nemen om het gebruik daarvan voor derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door de vergunninghouder te stellen voorschriften op te volgen.

Artikel 10 | Spel

1. De Gebruiker neemt deel aan een spel door een inzet te plaatsen van een bepaald bedrag dat gelijk is aan een van de voorgestelde inzetten. De inzet en eventuele winsten zijn te vinden in het spelreglement. De Gebruiker heeft een vrije keuze aan inzetten voor elk spel. Elke inzet wordt onmiddellijk van het Gebruikersaccount afgeschreven.

2. Als het Gebruikersaccount niet voldoende geld bevat voor de gekozen inzet, kan de Gebruiker niet deelnemen aan het betreffende spel.

3. De Gebruiker wordt aan het einde van een spel onmiddellijk op de hoogte gebracht van het resultaat en eventuele winsten worden bijgeschreven op zijn/haar Gebruikersaccount. Als een spel voor het einde door de Gebruiker wordt onderbroken, verliest de Gebruiker de kans op winst. Als een spel voor het einde wordt onderbroken vanwege een technisch probleem, moet de Gebruiker onmiddellijk contact opnemen met de klantenservice van Casino777.nl. Na te hebben geanalyseerd hoe het spel is gevorderd en het technische probleem is geanalyseerd, zal Casino777.nl een technisch rapport schrijven met inachtneming van de toepasselijke spelregels, indien nodig in samenwerking met de externe leverancier van de Software. Voor zover wettelijk toegestaan zal het technische rapport over hoe dit spel is verlopen het enige onbetwistbare bewijs zijn voor het berekenen van het verlies of de winst.

4. Indien om welke reden dan ook blijkt dat een of meerdere spellen niet in overeenstemming zijn of zijn geweest met de spelregels of deze algemene voorwaarden, behoudt Casino777.nl zich het recht voor om de resultaten van deze spellen te corrigeren zodat dat deze voldoen aan de normale werking van het spel. Eventuele onjuiste winsten of verliezen tijdens een spel kunnen worden gecorrigeerd door Casino777.nl zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. Voor zover wettelijk toegestaan vormt het technisch verslag over de voortgang van het foutieve spel het enige onbetwistbare bewijs voor de berekening van het (gecorrigeerde) verlies of de winst.

5. De regels met betrekking tot de spellen zijn onderworpen aan specifieke gebruiksvoorwaarden die de Gebruiker kan bekijken bij ieder individueel spel.

Artikel 11 | Bonus

De Gebruiker kan het Casino777.nl-bonusbeleid op de Website bekijken.

Artikel 12 | Geld storten en opnemen

1. Het gebruik door de Gebruiker van zijn/haar Gebruikersaccount is strikt beperkt tot zijn/haar deelname aan de spellen die beschikbaar zijn op de Website. Het is de Gebruiker niet toegestaan het Gebruikersaccount voor een ander doel te gebruiken, bijvoorbeeld als bankrekening.

2. In geen geval kan enig bedrag op een Gebruikersaccount rente opbouwen.

3. Persoonlijke limieten: Gebruikers worden geĆÆnformeerd dat ze hun persoonlijke limieten moeten instellen voor alle spellen waaraan ze deelnemen. In dat opzicht zal de Gebruiker het volgende moeten beperken:

- de maximale duur van toegang tot het Gebruikersaccount per dag, week of maand;
- de maximale stortingen op het Gebruikersaccount per dag, week of maand;
- het maximale tegoed op het Gebruikersaccount.

Om dit te doen moet de Gebruiker naar de instellingen onder zijn/haar Gebruikersaccount gaan waar hij/zij bedragen kan instellen om zijn/haar stortingen, toegang en tegoed te beperken. Dit is mogelijk voor periodes van 24 uur (1 kalenderdag), zeven dagen (maandag tot en met zondag) of een maand (1 kalendermaand). Limieten worden vernieuwd aan het begin van elke dag (0:00 uur), week (0:00 uur op maandag) of maand (0:00 uur op de eerste dag van elke maand), afhankelijk van de periode die van toepassing is op de limiet.

4. Als de Gebruiker zijn/haar persoonlijke stortingslimiet verhoogt, wordt dit bevestigd en accepteert hij/zij onvoorwaardelijk dat hij/zij alleen met deze verhoogde limiet kan spelen nadat 7 dagen zijn is verstreken vanaf die verhoging.

5. In het geval dat de Gebruiker zijn/haar persoonlijke limieten verlaagt, wordt dit bevestigd en accepteert hij/zij onvoorwaardelijk dat een verlaging onmiddellijk effect heeft.

6. Onder voorbehoud van naleving van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden door de Gebruiker, verbindt Casino777.nl zich ertoe om elke opname van winsten op eerste verzoek van de Gebruiker uit te voeren voor zover en onder de voorwaarde dat het saldo van het Gebruikersaccount daarvoor toereikend is.

7. Casino777.nl zal alleen een bedrag uitbetalen op voorwaarde dat de Gebruiker geen geld verschuldigd is aan Casino777.nl en, na te hebben gecontroleerd of het spel correct is uitgevoerd, dat er geen bedrog, fraude of software of menselijke fouten zijn geweest die kunnen hebben geleid tot ongerechtvaardigde winsten of een ongegrond verlies.

8. In ruil voor het leveren van de diensten die Gebruikers in staat stellen om te spelen, toegang te krijgen tot een beveiligd systeem, deel te nemen aan geldspellen en met echt geld te spelen, brengt Casino777.nl beheerskosten in rekening, evenals deelnamekosten. In ruil daarvoor neemt Casino777.nl geen commissie of kosten van welke aard dan ook op stortingen of opnames, ongeacht de gebruikte betaalmethode. Aan de andere kant behoudt Casino777.nl zich het recht voor om administratiekosten van 15% toe te passen op transacties (opnames en stortingen) die niet uitsluitend bedoeld zijn voor deelname aan de spellen, met name in het geval van opeenvolgende stortingen en opnames zonder inzetten en misbruik van bijvoorbeeld het Gebruikersaccount of bonussen.

9. De Gebruiker doet onherroepelijk en permanent afstand van elk recht om elke betaling van bedragen die verschuldigd zijn aan Casino777.nl te betwisten of te weigeren. Bovendien machtigt de Gebruiker Casino777.nl om bedragen die hij/zij heeft ontvangen als gevolg van fraude of een storing van de Website of de kansspeldiensten van zijn/haar Gebruikersaccount af te schrijven.

10. De Gebruiker verbindt zich ertoe Casino777.nl te vrijwaren van enig verlies dat de Gebruiker kan lijden in verband met betalingen of wanbetalingen door de Gebruiker of onjuist of misbruik van zijn/haar Gebruikersaccount.

11. Afhankelijk van de gebruikte betaalmethode kunnen de kosten door de bank of betalingsprovider van de Gebruiker worden teruggevorderd. In geen geval kan Casino777.nl aansprakelijk worden gesteld voor deze kosten; de Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bij zijn/haar bank en/of betalingsprovider te informeren naar eventuele transactiekosten die in rekening kunnen worden gebracht.

12. De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat elke financiƫle transactie onderworpen is aan de gebruikelijke termijnen voor banktransacties. Het is ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te controleren of alle informatie die nodig is om de transactie te verifiƫren, aan Casino777.nl is verstrekt. In geen geval kan Casino777.nl ervoor verantwoordelijk worden gehouden als een betaling wordt gedaan op een bankrekening die mogelijk is gehackt.

13. Er kan geen tegoed worden overgemaakt totdat het Gebruikersaccount door Casino777.nl is geverifieerd.

14. Het is niet toegestaan om een uitbetalingsverzoek van een gestort bedrag te doen voordat de speler ten minste 20% van het gestorte bedrag heeft ingezet.

15. Casino777.nl behoudt zich het recht voor om alle informatie en documenten op te vragen die nodig worden geacht om stortingen en geldopnames te verifiƫren. Zodra het betreffende verzoek van de Gebruiker is geverifieerd, worden stortingen met een creditcard of een andere betaalmethode onmiddellijk uitgevoerd, tenzij er een technisch probleem is.

De stortingslimieten per transactie zijn:

- Minimaal: ā‚¬ 10
- Maximaal: ā‚¬ 25,000

Opnamelimieten per transactie en per bankoverschrijving zijn:

- Minimaal: ā‚¬ 10
- Maximaal: ā‚¬ 25,000

Artikel 13 | Garantie en beperking van aansprakelijkheid

1. De Gebruiker gebruikt de Website volledig op eigen risico. Tenzij anders vermeld en voor zover maximaal toegestaan volgens de wet, worden deze Website en alle inhoud ervan, de Software, de aangeboden kansspelen en de informatie op of met betrekking tot de Website verstrekt 'zoals ze zijn' en 'afhankelijk van beschikbaarheid', zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

2. In het bijzonder garandeert Casino777.nl niet dat de Website en de Software aan de wensen of eisen van de Gebruiker zullen voldoen, niet onderhevig zullen zijn aan onderbreking, te allen tijde geschikt, veilig of vrij van fouten en bugs zullen zijn en geen inbreuk zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Casino777.nl kan niet garanderen dat eventuele storingen zullen worden verholpen.

3. In verband met het bovenstaande erkent de Gebruiker dat Casino777.nl, haar directeuren, werknemers, agenten, leveranciers en partners niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de aangeboden diensten of verstrekte informatie, voor enige schade of verlies die de Gebruiker direct of indirect kan lijden, of voor enige niet-materiƫle schade, zoals winstderving, verlies van kansen, winsten, verlies van gebruik, verlies of wijziging van gegevens of kosten gemaakt door het verwerven van vervangende goederen of diensten, als gevolg van het gebruik of de werking van de Website en/of diensten of de gegevens die toegankelijk zijn via de Website, zelfs als Casino777.nl op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

4. Casino777.nl kan ook niet aansprakelijk worden gesteld als, om welke reden dan ook, buiten haar controle, een of meer spellendiensten uiteindelijk worden gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd of tijdelijk niet beschikbaar worden gesteld vanwege onderhoud of updates.

5. Casino777.nl behoudt zich eveneens het recht voor om een of meer spellen of diensten die op de Website worden aangeboden op elk moment en zonder opgave van redenen te onderbreken of op te schorten. Casino777.nl is daarvoor niet aansprakelijk en de Gebruiker kan dan ook geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van welke aard dan ook.

6. In het geval van systeemfouten die optreden tijdens de controle of op het niveau van Softwarefuncties of -componenten, kan noch Casino777.nl noch haar leverancier van de Software door de Gebruiker of een derde partij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten, uitgaven of verliezen die voortvloeien uit dergelijke fouten. In geval van dergelijke fouten behoudt Casino777.nl zich het recht voor om alle spellen die door de Software en de Website worden beĆÆnvloed te verwijderen, om alle spellen die door een dergelijke fout zijn getroffen te annuleren, inclusief annulering van alle winsten van de Gebruiker die aan een dergelijke fout kunnen worden toegeschreven en om alle andere maatregelen te nemen die nodig zijn om een dergelijke fout te corrigeren.

7. Het maximale bedrag van de schadeloosstelling waarvoor Casino777.nl, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden en om welke reden dan ook, toch aansprakelijk mocht zijn, bedraagt het laagste van de onderstaande bedragen:

- het bedrag van de commissies die door Casino777.nl zijn geĆÆnd met betrekking tot het betreffende Gebruikersaccount gedurende de drie maanden onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de schadevordering bij Casino777.nl is ingediend, of;
- 500 euro (zegge: vijfhonderd euro).

8. De Gebruiker zal Casino777.nl vrijwaren van schade van welke aard dan ook die direct of indirect door de Gebruiker of een derde, al dan niet voorzienbaar, wordt geleden als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Website, de Software of de spellen door de Gebruiker of een derde, in het bijzonder schade met betrekking tot geldelijk verlies, gebrek aan winst, gegevensverlies, schade aan eigendommen en materiƫle schade.

Artikel 14 | Intellectueel eigendom

1. De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat Casino777.nl de eigenaar of begunstigde is van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle handelsmerken, bedrijfsnamen, symbolen, handelsnamen, domeinnamen/URL's, logo's, afbeeldingen, databases, geluid, videoclips, animaties, tekst enzovoort alsook onderscheidende tekens, evenals de Software en de spellen die op de Website worden weergegeven c.q. aangeboden.

2. De Gebruiker geniet slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, tijdelijke, herroepelijke en niet-overdraagbare toegangs- en gebruikslicentie die strikt beperkt is tot niet-commercieel gebruik van de Software en toepassingen op de Website.

3. Elk gebruik van de kansspeldiensten en van de goederen als bedoeld in lid 1 dat verder gaat dan in verband met het rechtmatige geautoriseerde gebruik van de Website door de Gebruiker, is ten strengste verboden.

Artikel 15 | Termijn

Deze laatste versie van deze algemene voorwaarden is onbeperkt geldig totdat de Gebruiker zijn/haar registratie op de Website ongedaan maakt. De Gebruiker kan gebruik maken van de diensten zodra zijn/haar registratie door Casino777.nl is bevestigd.

Artikel 16 | Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

1. Casino777.nl behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige schadevergoeding aan de Gebruiker verschuldigd te zijn, op te schorten of te ontbinden, ook tijdens het spelen van een spel, indien:

- het Gebruikersaccount voor een ononderbroken periode van 12 maanden of langer niet is gebruikt;
- Casino777.nl van mening is dat de Gebruiker een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geschonden, tenzij de betreffende inbreuk deze maatregel redelijkerwijs niet rechtvaardigt;
- de Gebruiker niet alle bewijsstukken heeft verstrekt die nodig zijn om zijn/haar Gebruikersaccount binnen de gestelde termijn te verifiƫren;
- de aan Casino777.nl verstrekte informatie onvolledig of onjuist zijn;
- niet of niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor registratie van de Gebruiker;
- de Gebruiker is onderworpen aan een gokverbod;
- de Gebruiker misbruik maakt van de procedure voor het aanmaken van een Gebruikersaccount;
- de Gebruiker misbruik maakt van bonussen, promoties en/of enig ander aanbod van Casino777.nl;
- Casino777.nl frauduleuze of illegale activiteiten van de Gebruiker vermoedt of ontdekt, of een poging vermoedt of ontdekt om illegaal gebruik te maken van de Website, Software of kansspeldiensten, inclusief het gebruik van een Gebruikersaccount door een andere Gebruiker, zelfs met diens toestemming;
- Casino777.nl een daad van piraterij met betrekking tot de Website, Software of kansspeldiensten door de Gebruiker vermoedt of ontdekt, met inbegrip van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Casino777.nl of diens licentiegevers;
- Casino777.nl een daadwerkelijke of poging tot samenspanning tussen Gebruikers vermoedt of ontdekt.

2. Als het Gebruikersaccount om een van bovenstaande redenen wordt opgeschort of gesloten, heeft Casino777.nl het recht om de eventuele bedragen op het Gebruikersaccount te behouden ter compensatie van eventuele administratieve kosten, schades en renten die de Gebruiker verschuldigd is. De Gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de opschorting of sluiting van zijn/haar Gebruikersaccount.

3. Casino777.nl behoudt zich het recht voor om:

- alle bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van activiteiten van de Gebruiker die illegaal zijn of vermoed worden illegaal te zijn;
- het saldo van de Gebruiker te blokkeren om de gevolgen van verdacht dan wel bewezen misbruik of onrechtmatig gebruik van de Website of de kansspeldiensten af te wenden;
- alle juridische stappen te ondernemen die vereist of nuttig zijn om de inbreuk die aan de Gebruiker wordt toegerekend te stoppen, herstelbetalingen te verkrijgen voor de schade die is geleden door Casino777.nl of het terugvorderen van winsten.

Artikel 17 | Sluiting van het Gebruikersaccount door de Gebruiker

1. De Gebruiker kan zijn/haar Gebruikersaccount op elk moment annuleren door daartoe een e-mailbericht te sturen naar [email protected]. De Overeenkomst wordt beĆ«indigd zodra de Gebruiker een schriftelijke kennisgeving van Casino777.nl heeft ontvangen waarin het einde van de Overeenkomst wordt bevestigd.

2. De Gebruiker kan ook een verzoek tot een toegangsverbod indienen bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). In dit geval heeft hij/zij geen toegang meer tot alle in Nederland gevestigde casinoā€™s die vergund zijn bij de Kansspelautoriteit (echt en online), speelautomaten (echt en online) en tot wedplatforms (online). De registratie in het Cruks kan vrijwillig of verplicht zijn. In geval van vrijwillige registratie geldt een minimale periode van zes maanden, waarbij de Gebruiker de mogelijkheid heeft om die duur te verlengen. De procedure voor het aanvragen van een vrijwillig toegangsverbod is uiteengezet op de volgende webpagina: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-in-cruks/.

3. Cruks-aanvragen kunnen op twee manieren worden ingediend:

- via een online applicatie (direct van kracht);
- via een papieren formulier dat kan worden gedownload (duurt een paar dagen).

Aan het einde van de vrijwillige registratie van de Gebruiker wordt het verbod automatisch verwijderd. De Gebruiker hoeft niets te doen en ontvangt geen melding. In geval van onvrijwillige registratie zal de verbodsperiode altijd ten minste zes maanden duren. Deze kan worden verlengd door middel van een nieuw verzoek.

Artikel 18 | Gevolgen van beƫindiging van het Gebruikersaccount

1. Beƫindiging van het Gebruikersaccount betekent dat de Gebruiker elk gebruik van de Website, de Software en de spellen zal staken en alle kopieƫn hiervan van zijn/haar computer of enig andere apparatuur zal verwijderen.

2. Voorlopige sluiting van een Gebruikersaccount brengt de onmiddellijke blokkering van de bedragen op het Gebruikersaccount met zich mee.

3. Definitieve sluiting van het Gebruikersaccount heeft tot gevolg dat de eventuele tegoeden op het Gebruikersaccount onmiddellijk op bankrekening van de Gebruiker worden gestort, onder de voorwaarde dat de Gebruiker geen frauduleuze activiteiten heeft gepleegd die tot de accountblokkering hebben geleid. Als een dergelijke betaling niet mogelijk is, om redenen die aan de Gebruiker kunnen worden toegerekend, bijvoorbeeld omdat de Gebruiker zijn/haar bankrekeninggegevens heeft gewijzigd zonder dit aan Casino777.nl te melden, worden beheerskosten voor het gesloten account toegepast tegen een tarief van twee procent per maand, met een minimum van 3 euro per maand. Deze kosten zijn alleen van toepassing op gesloten accounts waarvoor het niet mogelijk is om het saldo over te dragen om redenen die aan de Gebruiker kunnen worden toegerekend.

4. De bedragen die door Casino777.nl zijn betaald in de vorm van een bonus of promotieaanbieding vervallen door beƫindiging van het Gebruikersaccount.

5. Casino777.nl zal de Gebruiker de beƫindiging van het Gebruikersaccount per e-mail bevestigen.

6. Zodra een Gebruikersaccount is gesloten, hetzij door de Gebruiker, hetzij door Casino777.nl, kan deze niet opnieuw worden geopend. Als de Gebruiker het Gebruikersaccount zelf heeft gesloten en in een later stadium weer toegang wil krijgen tot Casino777.nl, moet hij/zij een nieuw account aanmaken.

Artikel 19 | Verantwoord gokken

1. Casino777.nl verzoekt de Gebruiker om met mate te gokken.

2. De Gebruiker wordt geĆÆnformeerd dat bij sommige mensen een toename van de duur of frequentie van gokken een staat van afhankelijkheid kan ontstaan of kan leiden tot een bepaalde mentale kwetsbaarheid.

3. De Gebruiker moet weten dat verslaving gekenmerkt wordt door een ongepaste, aanhoudende en herhaalde drang om te gokken. Het plezier van gokken verandert dan in een dringende noodzaak om te gokken met mogelijk ernstige gevolgen voor de Gebruiker en de mensen om hem/haar heen.

4. De Gebruiker heeft toegang tot en kan op elk gewenst moment onze 'Speel bewust'-pagina lezen. Deze pagina informeert de Gebruiker over alle beschikbare tools en richtlijnen wat betreft het gebruik van dergelijke op de website geĆÆmplementeerde tools en mechanismen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot stortings-, tijds- en saldolimieten; zelfuitsluitingen; speluitsluitingen; sessielimieten, en de uitsluitingsplanner. Op deze pagina is tevens informatie beschikbaar over verslavingszorg (organisaties) en anonieme hulp die geraadpleegd kan worden indien de Gebruiker dit nodig acht. Casino777.nl dringt er bij elke Gebruiker op aan zich bewust te zijn van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, zodat hij/zij altijd verantwoord en met mate kan spelen.

5. Casino 777.nl behoudt zich het recht voor om aanvullende tools beschikbaar te stellen en huidige tools te updaten of verwijderen.

6. De Gebruiker kan een zelfuitsluiting toepassen van minimaal Ć©Ć©n (1) dag tot maximaal zes (6) maanden. De zelfuitsluiting is met onmiddellijke ingang van toepassing en de Gebruiker is daarbij onderworpen aan beperkingen. Het kan tot 24 uur duren voordat de zelfuitsluiting op onze server is verwerkt. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat hij/zij tot 24 uur na het toepassen van een zelfuitsluiting onderhevig kan zijn aan marketingcommunicatie, maar dat hij/zij niet langer in staat zal zijn om te reageren op communicatie of promoties. De Gebruiker zal na de periode van 24 uur niet meer worden onderworpen aan verdere marketingcommunicatie.

De Gebruiker is niet verzekerd van enige vergoeding in het geval dat de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van promoties of heeft gegokt tijdens de periode van 24 uur waarin de zelfuitsluiting op onze server wordt verwerkt.

7. De Gebruiker kan zich vrijwillig aanmelden bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (ā€˜CRUKSā€™). Een registratie in CRUKS zorgt ervoor dat de Gebruiker geen toegang meer heeft tot alle legale online en fysieke casino's in Nederland. Casino777.nl kan de registratie van een Gebruiker in CRUKS niet detecteren, met uitzondering van de volgende situaties:

a. De persoon was geregistreerd in CRUKS terwijl hij/zij probeerde zich te registreren op de website van Casino777.nl, en Casino777.nl ontving hierop een ā€œhitā€ van CRUKS dat het betreffende persoon is geregistreerd bij CRUKS.
b. De Gebruiker heeft geprobeerd zich in te loggen en Casino777.nl heeft hierop een bevestiging ontvangen van CRUKS dat de betreffende Gebruiker is geregistreerd bij Cruks.
c. De Gebruiker heeft contact opgenomen met [email protected] om Casino777.nl te informeren dat hij/zij is geregistreerd is bij CRUKS.

Ondanks het bovenstaande, wijzen wij erop dat Gebruikers ook onvrijwillig in CRUKS geregistreerd kunnen worden door de Kansspelautoriteit. Voor meer informatie over onvrijwillege registratie in CRUKS verwijzen wij naar onze 'Speel bewust'-pagina.

8. In aansluiting op paragraaf 7 van dit artikel, erkennen en gaan Gebruikers er mee akkoord dat zij kunnen worden onderworpen aan marketingcommunicatie wanneer zij in CRUKS zijn geregistreerd en Casino777.nl niet in staat is om te detecteren of die Gebruiker in CRUKS is geregistreerd. Teneinde Casino777.nl in staat te stellen zijn wettelijke verplichtingen na te komen, verklaren en garanderen Gebruikers hierbij uitdrukkelijk dat zij Casino777.nl onmiddellijk op de hoogte zullen brengen wanneer zij zichzelf registreren of zich ervan bewust worden dat zij onvrijwillig in CRUKS zijn geregistreerd. Gebruikers moeten een dergelijke kennisgeving sturen naar [email protected] en in ieder geval de volgende informatie vermelden:

a. Gebruikersnaam
b. Voornaam en achternaam
c. Geboortedatum
d. Geboorteplaats
e. Start- en einddatum van de CRUKS-registratie

9. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het informeren van [email protected] als de Gebruiker heeft besloten zijn/haar Cruks-registratie te verlengen tot na de aanvankelijk gecommuniceerde einddatum.

10. Casino777.nl behoudt zich het recht om, wanneer de gebruiker (i) Casino777.nl niet onmiddellijk op de hoogte brengt van zijn registratie bij CRUKS of (ii) de technische maatregelen probeert te omzeilen om de diensten van Casino777.nl te gebruiken terwijl hij bij CRUKS registreert is, opnames of het saldo op uw spelersrekening in te houden en/of een gerechtelijke procedure te starten om geld terug te vorderen, evenals eventuele kosten die Casino777.nl als gevolg hiervan zou kunnen oplopen.

Artikel 20 | Verificatie

1. Casino777.nl kan te allen tijde de draagkracht van de Gebruiker controleren met behulp van financiƫle instellingen en externe betalingsproviders, evenals met alle informatie met betrekking tot de registratie en het Gebruikersaccount van de Gebruiker.

2. Casino777.nl kan de Gebruiker te allen tijde vragen om details over zijn/haar bankrekening en financiƫle transacties die worden uitgevoerd in het kader van het gebruik van de Website.

Artikel 21 | Klachten

1. Klachten van welke aard dan ook dienen zo spoedig mogelijk aan ons te worden gemeld door contact op te nemen met onze klantenservice en uiterlijk zes (6) maanden nadat het probleem is opgetreden.

2. Indien u niet tevreden bent met de eerste oplossing of ondersteuning van ons klantenserviceteam, kunt u vragen om het probleem intern te escaleren. In dit geval dient de klacht te worden gestuurd naar [email protected]. Casino777.nl neemt geen klachten in behandeling die via andere wegen, zoals sociale media, worden ingediend.

3. De inhoud van de e-mail wordt vervolgens binnen 72 uur bevestigd.

4. Klachten worden zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen een termijn van acht (8) weken afgehandeld. De Gebruiker wordt op passende wijze inclusief motieven geĆÆnformeerd over de bevindingen met betrekking tot hun klacht en de bijbehorende conclusies.

5. Eventuele klachten over de oplossing of ondersteuning van het klantenserviceteam moeten uiterlijk 30 dagen na het evenement worden ingediend. Wanneer de klacht later dan 30 dagen na de betreffende gebeurtenis is ingediend, wordt de klacht ontoelaatbaar verklaard.

6. Elke klacht die wordt ingediend moet daarbij de volgende informatie bevatten:

a. Gebruikersnaam
b. Voornaam, achternaam en geboortedatum
c. De contactgegevens waarop u gecontacteerd wilt worden (indien van toepassing)
d. Een omschrijving van uw klacht, met daarin ten minste een beschrijving van:
i. de datum waarop het probleem zich voordeed;
ii. de reden voor ontevredenheid;
iii. de gewenste resolutie (indien van toepassing).
e. Elk bewijs ter ondersteuning van uw klacht (indien van toepassing).

7. Het niet indienen van de vereiste informatie en documentatie zoals hierboven beschreven kan resulteren in een vertraging in ons vermogen om uw klacht tijdig te identificeren en te beantwoorden, of kan leiden tot afwijzing van uw klacht.

8. Indien een Gebruiker een klacht indient, behoudt Casino777.nl zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en onverminderd eventuele vervolgprocedures, het gebruikersaccount te sluiten, toegang tot alle of een deel van de Diensten weigeren, en in het bijzonder een weddenschap of transactie af te wijzen, of om aanbiedingen van Casino777.nl in te trekken in afwachting van de afsluiting van een eventuele procedure. Mocht dit geval voorkomen, hebben Gebruikers de mogelijkheid om uitstaand tegoed, dat zich op de spelersrekening bevindt, op te nemen, met inachtneming van de procedures die in deze voorwaarden en de toepasselijke wetgeving zijn uiteengezet en waarin wij verplicht zijn het beschikbare geld in te houden.

9. Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet tevreden zijn met de manier waarop Casino 777.nl uw klacht heeft behandeld, dan kunt u besluiten om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit (de contactgegevens bevinden zich hieronder). Als alternatief kunt u ook op vrijwillige basis een klacht indienen bij een geschikte derde partij of bij de Europese Unie via de ā€œOnline Dispute Resolutionā€ platform (als u woonachtig bent in de Europese Unie).

10. De Kansspelautoriteit is te bereiken via:

E-mail: [email protected]
Website: www.kansspelautoriteit.nl
Telefoon: 070 302 13 00

Adres:
Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag
Nederland

Artikel 22 | Overdraagbaarheid van de Overeenkomst

1. De rechten en verplichtingen van de Gebruiker uit de Overeenkomst kunnen niet aan een derde worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casino777.nl.

2. Casino777.nl is gerechtigd om de Software, de Website en een deel of alle kansspelen te verkopen zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

Artikel 23 | Beveiligingsmaatregelen

Casino777.nl implementeert beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens van de Gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Niettemin erkent en accepteert de Gebruiker het feit dat transmissies via internet nooit volledig vertrouwelijk en veilig zijn. De Gebruiker erkent dat berichten en informatie die de Gebruiker via de Website verzendt, door andere mensen kan worden gelezen of onderschept, zelfs als een speciale kennisgeving aangeeft dat een bepaalde transmissie is versleuteld.

Artikel 24 | Beschikbaarheid van de diensten

1. Verbinding met de Website en gebruik van de aangeboden diensten betekent dat de Gebruiker zich bewust is van en akkoord gaat met de kenmerken en beperkingen van het internet, met name met betrekking tot technische prestaties, reactietijden voor het bekijken, opvragen of overdragen van informatie, de risico's van onderbreking en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan een verbinding en transmissie via internet of via mobiele telefonienetwerken, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen verduistering en de risico's van besmetting door computervirussen die op internet en mobiele telefonienetwerken circuleren.

2. Casino777.nl zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Website en de bestanden die ervan kunnen worden gedownload vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en ongeautoriseerde spyware. Niettemin kan Casino777.nl in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor, niet-limitatief bedoeld, het volgende:

- overdracht en ontvangst van of het niet ontvangen van gegevens via internet- of mobiele telefonienetwerken;
- elke storing van internet- en mobiele telefonienetwerken waardoor de diensten van Casino777.nl niet goed kunnen functioneren;
- uitval van communicatieapparatuur;
- elk gegevensverlies;
- elke Softwarestoring;
- gevolgen van een computervirus of bug, onregelmatigheden of een technische fout;
- schade toegebracht aan een computer, mobiele telefoon of andere apparatuur, door welke oorzaak dan ook.

3. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens op zijn/haar computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat te beschermen tegen inbreuken. Bovendien is Casino777.nl alleen verplicht om zich in te spannen om de continuĆÆteit van haar diensten te waarborgen. In principe is de Website 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, met uitzondering van geplande of ongeplande onderbrekingen met het oog op onderhoud of in geval van overmacht.

Artikel 25 | Hyperlinks

Links maken naar de pagina's op de Website:
Er mogen geen links naar de startpagina of een van de andere pagina's op de Website worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casino777.nl. In geval van dergelijke toestemming dient 'Casino777.nl' duidelijk op of in de buurt van de link te worden vermeld. Toestemming is niet van toepassing op websites die illegale, gewelddadige, controversiĆ«le, pornografische, xenofobische of beledigende informatie verspreiden. Toestemming voor het maken van de in dit artikel gespecificeerde links moet worden aangevraagd door een e-mail te sturen naa [email protected]. Het verzoek moet het webadres (URL) bevatten van de pagina waarop de link op de website van derden zal verschijnen.

Opname en gebruik van frames:
Elk gebruik of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van een van de elementen van de Website binnen een website van derden door middel van opnamemethoden, frames, neigingen of andere methoden van vergelijkbare aard, zijn ten strengste verboden.

Links op de Website:
Het is mogelijk dat de Website links naar websites of webpagina's van derden bevat. Dergelijke websites worden uitsluitend voor het gemak en ter informatie aan de Gebruiker aangeboden. Casino777.nl geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot hyperlinks van derden of de inhoud van deze websites. De Gebruiker bezoekt deze websites op eigen risico en erkent dat deze websites onderhevig kunnen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen inzake privacybescherming dan die welke van toepassing zijn op de Website.

Artikel 26 | Rechten bij niet strikte naleving van deze algemene voorwaarden

Indien Casino777.nl niet constante strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Casino777.nl het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 27 | Ongeldigheid

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 28 | Archivering en bewijs

1. De bestanden, gegevens en documenten die door Casino777.nl worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie en de resultaten van de kansspelen.

2. Casino777.nl bewaart alle schriftelijke stukken van elke Overeenkomst met het oog op het gebruik van de diensten van Casino777.nl, in elektronische vorm en zonder deze documenten aan derden bekend te maken.

3. In geval van discrepanties tussen het resultaat van een spel die op de Website wordt aangeboden en het resultaat dat direct of indirect door Casino777.nl is geregistreerd, met name op zijn/haar computerserver via de Software, prevaleert te allen tijde het resultaat dat door Casino777.nl is geregistreerd.

Artikel 29 | Aanvullende informatie

Als de Gebruiker vragen heeft over deze algemene voorwaarden of de diensten van Casino777.nl in het algemeen, wordt hij/zij verzocht om per e-mail ([email protected]) contact op te nemen met Casino777.nl.

Artikel 30 | Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, onverminderd de dwingende bepalingen die de Gebruiker zou kunnen handhaven met toepassing van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit Overeenkomst (Rome I).

2. In geval van een geschil tussen Partijen die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website door de Gebruiker, zullen Partijen proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen en wel binnen 14 dagen na ontstaan van het geschil. Indien het niet mogelijk blijkt om het geschil binnen de gestelde termijn op te lossen, dan is de bevoegde rechter te Amsterdam als enige bevoegd om van het geschil kennis te nemen, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat.

3. De verjaringstermijn van alle rechtsvordering en verweren jegens Casino777.nl bedraagt een jaar.

NB: In geval van verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.